دیوار حائل

نرم افزار تحلیل و طراحی دیوارهای حائل بتن مسلح
45,000,000/00 (ریال)

نرم افزار تحلیل و طراحی دیوارهای حائل بتن مسلح

 • اعمال بارهای مرده - زنده- سربار - آب و ...
 • محاسبه بارهای وارد بر دیوار حائل جهت اعمال در نرم افزار
 • محاسبه فشارجانبی خاک
 • محاسبه نیروی زلزله دیوار حایل
 • محاسبه فشار سربار دیوار حائل
 • گام به گام طراحی دیوار حایل
 • تعریف و ترسیم دیوارهای حائل
 • اختصاص تکیه گاه به دیوار حایل
 • تعریف بارهای وارده و ترکیبات بارهای طراحی دیوار حائل
 • اعمال بار های طراحی دیوار حائل
 • ضوابط و محدودیت های  آیین نامه ای در طراحی دیوارهای حائل
 • طراحی آرماتورهای قائم دیوارهای حائل
 • طراحی آرماتورهای افقی دیوار حائل

Tahlil Paydar