بتن آزما

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن از ثبت قرارداد تا چاپ نتایج
15,000,000/00 (ریال)

************************************************************************************ 

برخی از قابلیت های نرم افزار بتن آزما

ثبت مشخصات و اطلاعات آزمایشگاه

امکان تعریف نامحدود کاربر 

امکان تعریف سطح دسترسی هر کاربر 

ثبت اطلاعات پروژه شامل کارفرما ، نظارت ، پیمانکار و 

ثبت اطلاعات نمونه های بتنی 

یادآور شکست روزانه نمونه های بتن 

ثبت اطلاعات بارگذاری نمونه ها 

انجام کلیه محاسبات نمونه ها 

محاسبات مقاومت فشاری مکعبی و استوانه ای 

مدیریت وضعیت مالی مشتریان(بدهی – جزییات پرداختها – چاپ فاکتور) 

چاپ قرارداد 

چاپ گزارش مقاومت فشاری بتن مطابق استاندارد 6044 

امکان جستجو در تمامی فرم های نرم افزار 

امکان پشتیبان گیری و بازیابی فایل پشتیبان 

کنترل فعالیت کاربران در محیط نرم افزار 

*

*

*

*

*

صفحه اصلی برنامه به همراه یادآور روزانه 

*

*

*

*

صفحه ثبت نمونه های بتن

*

*

*

*

صفحه تنظیمات برنامه

*

*

*

*

نمونه گزارش نتایج

Tahlil Paydar