اخبار

_____________________________________________________________________________________________

نسخه جدید نرم افزار محاسبات مقاوم سازی سازه های بتنی (تحلیل FRP) منتشر شد:

تغییرات:

  • اضافه شدن قابلیت محاسبات تقویت نیروی محوری و لنگرخمشی ستونها (PMM) شامل:
  • • لحاظ نمودن ضوابط آیین نامه ای
  • • امکان انتخاب مقطع دایره ای و مقطع مستطیلی
  • • محاسبه نسبت حداقل محصورشدگی
  • • محاسبه حداکثر کرنش فشاری در بتن محصور
  • • کنترل تنش در فولاد، بتن و FRP تحت بارهای بهره برداری
  • • محاسبات اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP
  • • ترسیم نمودار اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP

_______________________________________________________________________________________________________

**  نرم افزار قدرتمند تحلیل و طراحی دیوارهای حائل بتن مسلح به زودی منتشر خواهد شد.

Tahlil Paydar